INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH – RODO

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”), z którą można się skontaktować w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres ul. Okólna 7a, 87 – 100 Toruń,
 2. emailowo:  sekretariat@fb-fijalkowski.pl

 

 1. W jakim celu dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia lub zamówienia i świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 2. realizacja obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta, dokumentów księgowych, w tym również dla celów archiwizacyjnych, rozliczenia danin publicznoprawnych, tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę np. wtedy gdy działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Spółki, ochrony praw Spółki, marketingu bezpośredniego, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Spółkę, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, procesów sądowych, wykonywanie kontaktu z pracownikami danego podmiotu, z którym zawarto umowę/zlecenie/zamówienie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 5. realizacji zgłoszeń/wniosków dokonywanych przed rozpoczęciem obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji np. w zakresie zmian lokatorskich –  podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a lub  b lub f RODO.
 6. realizacji lub analizy zgłoszeń w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a lub  b lub f RODO,
 7. realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z postępowań przetargowych (w tym publicznych)  dla podmiotów biorących udział w takim postępowaniu – np. powoływanie się na wiedzę i doświadczenie podwykonawców – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a lub  b lub f RODO.

 

 1. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy/zlecenia/zamówienia z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 1. podmiotom podwykonawczym, realizującym prace lub usługi,
 2. Inwestorom, którzy zlecili wykonanie prac Spółce,
 3. Inwestorom,  którym Spółka składa ofertę/y (np. w ramach postępowań przetargowych), w zakresie przewidzianym przez dane postępowanie przetargowe,
 4. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzających, np. dostawcy usług, banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty, współpracujące ze Spółką, w celu świadczenia usług marketingowych, podmioty audytujące,
 5. podmiotom uprawnionym do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania  w przypadku zgłoszenia przez taki organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. toczące się postępowanie karne).

 

 1. Przez jaki okres czasu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, dla których dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż przez okres zabezpieczenia do postępowań prawnych lub do czasu uzyskania potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń Państwa lub Spółki.

 

 1. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa na podstawie zgody to również przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed dokonaniem jej cofnięcia.

 

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą prawnym).

 

Spółka w celu realizacji Pani/Pana prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 

 1. Czy  istnieje obowiązek podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niektóre dane mogą być oznaczone jako niezbędne do świadczenia usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy lub wykonania wnioskowanych czynności i wówczas ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usług, dokonanie sprzedaży lub najmu rzeczy lub wykonanie wnioskowanych czynności.

 

 1. Czy Spółka korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

 

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do Administratora, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1.