Fundusze europejskie

 

Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., podpisała w dniu 19 października 2020r. umowę  o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 5262501444, REGON 017181095.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 127 128,00 zł (słownie: stod wadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100).
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 127 128,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych00/100).
Instytucja Pośrednicząca przyznała Spółce dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 127 128,00 zł (słownie: sto dwadzieścia
siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100), co stanowi100% kwoty kosztów kwalifikowalnych